De aŭ el?Usein esitettyjen kysymysten kymmenen kärkeen kuuluu kysymys, milloin käytetään prepositiota de ja milloin el. Molemmathan tarkoit­tavat jostakin eli vastaavat sijamuotoa elatiivi. Itsekin ihmettelin tätä ja kahlasin läpi PIV:n ja Reta Vortaron ja kokosin seuraavan listan.

Preposition de kymmenen merkitystä

 1. todellisen liikkeen ”avoin” alkupiste: fali de la tablo (pudota pöydältä)
 2. vertauskuvallisen liikkeen alkupiste: Mi ricevis libron de mia patro (Sain isältäni kirjan)
 3. syy: tremi de febro1 (täristä, hytistä kuumeen takia, vuoksi)
 4. tekijä, agentti: la amo de la gepatroj al siaj idoj2 (vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan)
 5. kohde, objekti: Mortigo de homo estas krimo3 (Ihmisen tappaminen on rikos)
 6. ajan alkuhetki: de mateno ĝis vespero (aamusta iltaan)
 7. omistaminen tai johonkin kuuluminen: la dentoj de leono4 (leijonan hampaat)
 8. ominaisuus: ĉevalo de blanka koloro (valkoinen hevonen, valko)
 9. kahden substantiivin välinen suhde, jossa toinen määrittää toisen määrän: En la daŭro de kelkaj minutoj mi aŭdis du pafojn (Parin minuutin sisään kuulin kaksi laukausta)
 10.  epämääräinen suhde: profesoro de botaniko5 (kasvitieteen professori)

1: Syyn voi usein ilmaista selkeämmin preposition pro avulla – tremi pro febro – varsinkin silloin, kun syy on ihminen tai jokin muu, joka voi olla myös agentti, ks. alaviite 2.

2: Passiivissa de osoittaa aina agenttia, joten sekannusten välttä­mi­seksi passiivilauseissa on käytettävä jotain muuta ilmaisua, jos de ei osoitakaan agenttia, ks. myös alaviite 3. Esim. *La komputilo estis ŝirmata de komputilaj virusoj* → La komputilo estis ŝirmata kontraŭ komputilaj virusoj : Tietokone oli suojattu tietokoneviruksia vastaan.

3De-preposition käyttö objektin merkintänä voi olla monitulkintaista, joten usein parempi on käyttää jotain toista prepositiota (esim. enkonduko de fiziko → enkonduko al fiziko : johdatus fysiikkaan) tai akkusatiivia (ekspluatado de malsuperaj klasoj → ekspluatado malsuperajn klasojn : alempien luokkien riisto). Toisinaan myös infinitiivi käy (vrt. suomen MINEN-infinitiivi): Mortigo de homo estas krimo  → Mortigi homon estas krimo (Ihmisen tappaminen on rikos).

4: Huomaa, että esperanton de osoittaa omistamista tai johonkin kuulumista: hampaat kuuluvat leijonalle. Suomen genetiivi sitä vastoin on yleinen lauseenosia sitova sijamuoto, mikä ei aina osoita omistamista:

 • kaupungin keskusta : la centro de/en la urbo
 • puutarhan hedelmät : la fruktoj el la ĝardeno
 • juhlan valmistelu : la preparoj por la festo
 • juhlan kulut: la elspezoj pro la festo

5: Monissa tapauksissa voi käyttää täsmällisempää prepositiota. Esim. profesoro de botaniko → profesoro pri botaniko.

Preposition el kuusi merkitystä

 1. todellisen liikkeen ”suljettu” alkupiste: eliri el la urbo (poistua kaupungista)
 2. alkutila: veki el dormo (herätä unesta)
 3. abstrakti, vertauskuvallinen alku: bedaŭri el sia tuta koro (pahoitella koko sydämestään)
 4. järkeilyn perusta: el principo (periaatteesta)
 5. yksi tai useampi jostain joukosta: unu el ili (yksi heistä); restis iom el la viando (lihaa jäi; huom. tässä on kyse jostain tietystä lihan­palasta¹)
 6. materiaali tai osia jostakin: statuo el marmoro (marmoninen patsas); miksaĵo el timo kaj respekto (pelon ja kunnioituksen sekoitus)

¹: Yleisessä tapauksessa käytetään prepositiota daAĉetu iom da viando : Osta hieman lihaa.

Jäljelle jää tietysti epäselviä tapauksia, jolloin on hyvä muistaa yleis­sääntö, että el osoittaa jotain konkreettisempaa kuin abstrakti de.

0
0