Jee jee!

jokeriprepositio jeMartti Syrjä Punkarockissa Punkaharjulla vuonna 1979. Kuva: Wikipedia


Jee jee on rockyhtye Eppu Normaalin kappale, joka aluksi julkaistiin singlenä vuonna 1978 ja seuraavana vuonna levyllä Maximum Jee & Jee.

Je sitä vastoin on esperanton prepositio, josta usein todetaan, että se on sen difinita signifo, vailla määri­teltyä merkitystä, eli jonkin­­­lainen ”jokeri­­­prepositio” samaan tapaan kuin päätteestä -um on sanottu, että se on ”jokeri­­­pääte”. Nyt vain on niin, että kummallekin on vakiintunut tiettyjä käyttö­­­tapoja, mistä syystä niitä ei voi käyttää ihan miten vaan. Päätteestä -um kirjoitin aiemmin, joten keskityn tässä prepositioon je.

PMEG toteaa prepositiota käsittelevän luvun aluksi, että alku­­aikoina prepositiota käytettiin paljon, mutta nyt sen käyttö on selkeästi vähentynyt. Jäljelle on jäänyt preposition käyttö kellon­­aikojen, mittojen sekä joidenkin tietyn­­tyyppisten ilmaisujen yhteydessä. Käyn nämä tässä läpi. Tämä kirjoitus perustuu tuohon PMEG:n lukuun.

Tempopunkto

Preposition je kenties tunnetuin käyttö liittyy kellon­­aikojen osoittamiseen. Tarkemmin sanoen prepositio osoittaa, milloin jokin tarkalleen ottaen tapahtuu.

 • Li promesis reveni je la oka (horo) : Hän lupasi palata (kello) kahdeksalta.
 • Ni prenos buson je dudek antaŭ la deka : Otamme kaksi­­kymmentä minuuttia vaille kymmenen bussin/Otamme bussin, joka saapuu kaksi­­kymmentä minuuttia vaille kymmenen.
 • Je kioma horo okazis tio? : Mihin aikaan tuo tapahtui?

Preposition je käyttö on perustel­tavissa sillä, että muutoin kellon­­ajan ilmaisut menisivät helposti sekaisin päivä­­määrän ilmaisujen kanssa. Vertaa

 • Li promesis reveni je la oka : Hän lupasi palata kahdeksalta.
 • Li promesis reveni la okan : Hän lupasi palata kahdeksantena (päivänä tätä tai seuraavaa kuukautta riippuen mikä on kuluvan päivän päivä­­määrä; ilmaisu ei siis tarkoita kahdeksatta päivää nyky­­hetkestä laskien).

Huomaa, että käytin edellä sana­paria ”tarkalleen ottaen”, sillä noin-kellon­­aikojen ilmaisemiseen käytetään prepositiota ĉirkaŭ.

 • Li promesis reveni ĉirkaŭ la oka : Hän lupasi palata noin kahdeksalta/kahdeksan maissa.

Prepositiota je ei niin ikään käytetä silloin, kun puhutaan, että jokin tapahtui tai tapahtuu jotakin ennen tai sen jälkeen. Tai silloin kun jokin alkaa jostakin kellon­­ajasta tai kestää siihen saakka. Näistä olen aikaisemmin kirjoittanut artikkelissani nimeltä Aika-avaruus.

Mezuro

Vaikka akkusatiivi on yleisempi mittojen osoittamisen yhteydessä (ks. aiempi artikkelini aiheesta), esim.

 • La ŝtofo estas unu metron longa : Kangas on metrin pituinen.

prepositiota je käytetään, kun

 1. mittaan liittyy vertailu sanojen pli ja malpli avulla
 2. mitan ilmaisu on pitkä
 3. mittaa ilmaistaan sanoilla, joihin ei voi liittää päätettä -n
 4. akkusatiivi merkitsisi eri asiaa

Otetaanpa esimerkki.

 • Mi estas je unu jaro pli juna, kaj tamen je kiom mi estas pli saĝa ol vi! : Siitä huolimatta että olen vuotta nuorempi, kuinka paljon olenkaan sinua viisaampi/viisaampi kuin sinä!

Tässä voisi ilmaisun je unu jaro sijasta käyttää ilmaisua unu jaron, mutta sanaan kiom ei voi päätettä -n liittää, joten yhtenäisyyden vuoksi kummassakin kohdassa käytetään preposiota je.

 • La fratoj rajdis tiel rapide, kiel ili povis, kaj antaŭiĝis al li je tuta horo : Veljekset ratsastivat niin nopeasti kuin pystyivät, ja niinpä he olivatkin koko­naisen tunnin häntä edellä.

Tässä ilmaisu je tuta horo ilmaisee etäisyyttä ratsastajien välillä, joten akkusatiivi ei käy, koska se ilmaisi kestoa. Kun kerran ilmaisua ”kokonainen tunti” käytetään mitta­­yksikkönä, tässä voisi käyttää myös prepositiota per.

 • En rapideco ili preterpasis ŝin je kelke da paŝoj : Nopeudessa he ohittivat hänet muutamalla askeleella.

Tässä ei akkusatiivi käy, koska sanaan kelke ei voi liittää päätettä -n. Vaihto­ehtoisesti voisi sanoa per kelkaj paŝoj.

Mankaĵo, abundaĵo, sopiraĵo

Mitat voivat olla myös epä­­määräisempiä ja usein puutetta, runsautta tms. kuvaavia, jolloin luonteva käännös suomeksi saattaa poiketa paljonkin esperantosta.

 • Abram estis riĉa je brutoj, arĝento kaj oro : Abrahamilla oli runsaasti karjaa, hopeaa ja kultaa.
 • La ĉielo kovriĝis je/per nuboj : Taivas peittyi pilveen.
 • Glaso da vino estas glaso plena je/de vino : Lasillinen viiniä tarkoittaa täyttä lasillista viiniä.
 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo/mian perditan feliĉon : Kaipaan kadonnutta onneani.
 • Kiam ŝi unu fojon gustumis vinon, ŝi fariĝis soifa je ĝi kiel la tigro, kiu eklekis sangon : Kun hän oli kerran maistanut viiniä, hän jäi sitä janoamaan kuin tiikeri verta sitä kerran lipaistuaan.

Korpa aŭ anima stato

Prepositiota je käytetään monien ihmis­­kehoon tai eläinten ruumiiseen liittyvien ilmaisujen yhteydessä. Ilmaisut kuvaavat usein erilaisia tiloja, tauteja tai vaivoja.

 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj : Hän odotti (oli raskaana) kaksosia.
 • Li malsaniĝis je tre profunda melankolio : Hän sairastui vakavaan masennukseen.
 • Ŝi estas malsana je la brusto : Hänellä on rinta­kipuja.
 • La virbovo estis lama je siaj ambaŭ piedoj : Sonni ontui molempia jalkojaan.
 • Junuloj ofte suferas je absoluta manko de singardo : Nuorilta puuttuu usein täysin itsesuojelu­vaisto.
 • Li kaptis min je la brako : Hän tarttui minua käsi­­varresta.1

Diversaj komplementoj kaj priskriboj

Samaan tapaan kuin ”jokeri­­päätteellä” -um myös ”jokeri­­prepositiolla” je on edellä kuvattujen enemmän tai vähemmän selkeiden käyttö­­alueiden lisäksi joukko vakiintuneita ilmaisuja. Kyseessä on oikeastaan sekalainen joukko ilmaisuja, joihin ei ole keksitty parempaakaan prepositiota.

 • kredi je iu aŭ io : uskoa johonkuhun tai johonkin
 • veti je io : lyödä vetoa jostakin
 • La pozon duonkuŝan ŝi ŝanĝis je pozo sida : Hän vaihtoi puoli­­makaavasta asennosta istuvaan. (Tässä myös al pozo sida ja en pozon sidan ovat mahdollisia.)
 • Ŝi ne malvolonte ŝanĝus lin je nova amanto : Nainen ei vasten­­tahtoisesti vaihtaisi miestä uuteen rakastajaan. (Huom! tavallinen vaihtamisen kanssa käytettävä prepositio kontraŭ tarkoittaa päittäin vaihtamista, ts. mieskin saisi uuden naisen)
 • kalkuli je iu aŭ io : laskea jonkun tai jonkin varaan
 • Je mia miro la afero sukcesis : Hämmästyksekseni asia onnistui.
 • Je Jupitero! Distrumpetu alarmon! : Kautta Jupiter! Soittakaa hälytys! (Tällaisissa viittauksissa yli­luonnollisiin voimiin voidaan käyttää myös prepositioita pro ja per.)

Objekto

Käsitykseen siitä, että prepositio je olisi jonkin­lainen aina käyttö­­kelpoinen jokeri­­prepositio, on vahvasti vaikuttanut esperanton mainos­­esitteenä pidettävän kuuden­­toista kielioppi­­säännön kohta 14:

Ĉiu prepozicio havas difinitan kaj konstantan signifon; sed se ni devas uzi ian prepozicion kaj la rekta senco ne montras al ni, kian nome prepozicion ni devas preni, tiam ni uzas la prepozicion je, kiu memstaran signifon ne havas. Anstataŭ la prepozicio je oni povas ankaŭ uzi la akuzativon sen prepozicio.

Toisin sanoen jos ei ole selvää, mitä prepositiota tulisi käyttää, käytettäköön prepositiota je, minkä voi halutessaan korvata akkusatiivilla.

Huomaa, että säännön mukaan prepositio je on korvattavissa akkusatiivilla, mutta siinä ei sanota mitään akkusatiivin korvaamisesta prepositiolla je. Tällainen on omiaan kirvoittamaan väittelyn siitä, onko sallittua vain se mikä on nimen­omaisesti sallittua vai onko sallittua kaikki, mitä ei ole nimen­omaisesti kielletty.

Jälkimmäiseen tulkintaan perustuu preposition je käyttö suoran objektin tunnisteena silloin, kun objektiin ei halua tai ei voi liittää normaalia päätettä -n. Näitä ovat erityisesti vieras­­peräiset tai moni­­osaiset nimet, mutta jotkin esperanton taipumattomat sanat voivat myös olla suoran objektin roolissa, jolloin prepositiolla je voisi osoittaa tämän roolin.

 • Li amas Elisabeth-on →︎ Li amas je Elisabeth.
 • Ni uzu la retumilon Google Chrome →︎ Ni uzu je Google Chrome.
 • Ĉu vi legis la libron ”Cent jaroj da soleco”? →︎ Ĉu vi legis je ”Cent jaroj da soleco”?
 • Mi ŝatas je ambaŭ.

Idea on siis sama kuin epä­virallisella prepositiolla na, siilä erotuksella ettei haluta luoda neologistista sanaa vaan pitäytyä olemassa olevassa, jonka käyttöä voidaan perustella ihan Fundamentasta löytyvään sääntöön 14 nojaten.


 1. Tässä kohdin moni saattaisi ajatella, että preposition je asemesta käyttäisi prepositiota per, mutta tuollon virke tarkoittaisi, että ”hän tarttui minuun käsi­­varrellaan”. ↩︎
0
0