Mikä on Fundamento? Entä PMEG?

la movadoTässä artikkeli­sarjani kolmannessa osassa käyn läpi esperanto­liikkeettä, mikä se on ja mitä siihen kuuluu.

Muut osat ovat

La movado

Menneinä vuosi­kymmeninä keskeinen osa esperantoa on ollut  esperanto­liike, la movado, eli erilaiset järjestöt, jotka ennen internettiä liki yksinomaan vastasivat opettamisesta. Järjestöt myös järjestivät erilaisia tapahtumia, joissa tavata esperantisteja.

Nykyään tilanne on toinen. Esperantoa on yhä enemmän muualla kuin liikkeessä. Aiheesta voi lukea lisää esimerkiksi Finna babilejon artikkelista Internets baksida för Esperantorörelsen.

Esperantujo

Nimitys Esperantujo tarkoittaa esperantistien ”maata” tai ”maailmaa”, joka ennen kaikkea koostuu erilaisiin tapahtumiin osallistumisesta. Esperantujo viittaa siis yleisesti ”esperantoksi elämiseen”.

Universala Esperanto-Asocio

Movadon keskeinen toimija on Esperanton maailman­liitto, Universala Esperanto-Asocio (UEA), jonka tehtävänä on edistää esperanton käyttöä ja kielellistä tasa-arvoa maailmassa. Liitto ei vastaa kielen­huollosta, mikä näkyy siinä, että esimerkiksi liiton julki­lausumat ovat välillä hyvinkin kapula­kielisiä 😕

Esperanton maailman­liittoon jäsenet voivat kuulua liittoon joko suoraan tai erilaisten jäsen­liittojen kautta. Jäsen­liitot ovat joko maaliittoja, landaj asocioj, tai erityis­alojen liittoja, fakaj asocioj.

Esperanton maailman­liitto tekee yhteis­työtä eri tahojen kanssa. Näistä merkittävin lienee Yhdistyneiden kansa­kuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuuri­järjestö Unesco.

Universala kongreso

Lahden kongressin tunnus. Upotus UEA:n sivustolta, © Timo Väänänen

Esperanton maailman­liiton näkyvimpään toimintaan kuuluvat vuosittaiset esperanton maailman­kongressit eli universala kongresot (UK). Koronasta johtuen Lahden kongressia vuonna 2019 seurannut lähi­kongressi oli vasta vuoden 2022 kongressi Montrealissa Kanadassa.

Virtuala kongreso de Esperanto

Korona­pandemian takia vuoden 2020 UK jouduttiin perumaan, joten UEA yhdessä TEJO:n kanssa organisoi virtuaalisen maailman­kongressin, joka sai nimeksi Monda fest’, jonka yhteydessä järjestettiin virtuala kongreso de Esperanto. Pandemian jatkuessa ei UK:ta voinut seuraavanakaan vuonna järjestää muutoin kuin virtuaalisena. Nimeksi vaihtui selkeämpi Virtuala kongreso de Esperanto (VK).

Libroservo

Libroservo on UEA:n kirja­kauppa, joka toimii verkon lisäksi aina maailman­kongressien yhteydessä.

UEA-forumo

UEA:n johto on saanut paljon kritiikkiä toiminnastaan. Parantaakseen tiedon­välitystä UEA:n johdon ja jäsenten välillä UEA avasi vuonna 2019 foorumin, jossa UEA kertoo toiminnastaan ja tarjoaa alustan vuoro­puheluun eri aiheiden tiimoilta.

Valittevasti foorumi ei ole saanut ansaitsemaansa julkisuutta, joten keskustelu ei oikein ole lähtenyt käyntiin.

Suomen Esperantoliitto

Vaikka Suomen Esperantoliitto (EAF) on Esperanton maailman­liiton maaliitto, eivät EAF:n jäsenet automaattisesti ole UEA:n jäseniä, vaan kukin liittyköön oman tahtonsa mukaisesti.

EAF:n tehtävänä on edistää esperantoa Suomessa, minkä lisäksi liitto ajaa UEA:n tavoitteiden mukaisesti kielellistä tasa-arvoa.

EAF:n näkyvimpiä toiminta­muotoja ovat syys- ja talvi­päivät, aŭtunaj tagoj (AT) vast. vintraj tagoj (VT), jotka käytännössä pidetään liiton vuosi­kokousten yhteydessä. Päivien ohjelmaan kuuluu yleensä luento ja ekskursio johonkin kulttuuri­kohteeseen.

EAF:n kuuluu sekä yksittäisiä jäseniä että jäsen­yhdistyksiä. Jäsen­yhdistyksistä toimivin on Turun Esperanto-yhdistys – Esperanto-societo en Turku (EST), joka järjestää säännöllisesti kieli­kursseja.

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo


Upotus TEJO:n sivustolta, © TEJO

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) on UEA:ta vastaava nuorten, alle 36-vuotiaiden, järjestö.

Jos Esperantujossa tapahtuu jotain, se on todennäköisesti TEJO:n järjestämää – poislukien maailman­kongressit.

Pasporta servo

TEJO on jo vuosi­kymmenten ajan pyörittänyt palvelua nimeltä Pasporta servo, jossa halukkaat voivat tarjota majoitusta toisille esperantisteille maksutta. Pasporta servon avulla esperantistit ovatkin ahkerasti matkustaneet ympäri maailmaa.

Eventa servo

Eventa servo on TEJO:n pyörittämä julkinen kalenteri esperantoon liittyvistä tapahtumista kaikkialla maailmassa.

Finna Esperantista Junulara Organizo

Aikuisten UEA:n tapaan myös TEJO:lla on maaliittoja. Suomen liitto on Finna Esperantista Junulara Organizo (FEJO), joka tosin käytännössä nukkuu eli toimintaa ei ole.

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) on kansain­välinen esperanton opettajien liitto. ILEI vastaa eurooppalaisen kieli­taidon viite­kehyksen (EVK, CEFR) mukaisista esperanton tutkinnoista. Esperantujossa tutkinnot tunnetaan nimellä KER-ekzamenoj.

Esperanta Ligo de Finnaj Instruistoj (ELFI)

Esperanta Ligo de Finnaj Instruistoj (ELFI) oli ILEI:n Suomen jäsen­järjestö, joka lakkautti itsensä vuonna 2020.

« osa 2          osa 4 »
0
0